תקנון ההגרלה

כללים רשמיים של ההגרלה

  1. הזכאות: הגרלות (“הגרלות”) פתוחות רק למי שנרשם בכתובת המקוונת (אונליין) של עמוד ההגרלות, מי שנמצא בגיל 18 ומעל נכון לתאריך הכניסה ולעצמאיים ובעל עסקים בלבד אלא אם נקבע אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של 365evo. עובדים של החברה 365evo, שותפים, חברות-בת המסונפות אליה, סוכנויות פרסום וקידום, הספקים ומשפחה מיידית ו/או אלה החיים באותו הבית של כל, אינם זכאים להשתתף בהגרלות.
  1. הסכמה על הכללים: על ידי ההשתתפות אתם מסכימים להיות מחוייבים לאלתר באופן מלא לכללים אלה, ואתם מייצגים וערבים לענות על דרישות הזכאות המוגדרים בזאת. בנוסף, אתם מסכימים לקבל את ההחלטות של 365evo כסופיות ומחייבות כפי שזה מתייחס לתוכן.
  1. משך ההגרלה: הכניסות יתקבלו באופן מקוון (אונליין) בהתאם לתאריכים שנקבעו.
  1. כיצד משתתפים: הכניסה להגרלה תתבצע על ידי שליחת הרשמה באמצעות הטופס המקוון (אונליין) המסופק בעמוד ההגרלות באתר. על ההרשמה למלא אחר כל דרישות ההגרלה, כפי שצוין, כדי להיות זכאים לזכות. הכניסות שלא מלאות או לא יתאימו לכללים או דרישות מפורטות עשויות להיות פסולות על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת 365evo. באפשרותכם להכנס רק פעם אחת ועליכם למלא את הפרטים המבוקשים. אין להרשם יותר מהמצוין על ידי שימוש במספר כתובות דואר אלקטרוני, זהויות או מכשירים בניסיון לעקוף את הכללים. אם אתם משתמשים באחת מהשיטות הכוזבות או מנסים לעקוף את כללי ההרשמה ניתן להסיר את הזכאות על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת ב.
  1. פרסים: הזוכים יקבלו פרס הנקבע על ידי חברת 365evo. שווי או ערך הפרס בפועל עלול להשתנות בעת מתן הפרס. הפרטים של הפרס יקבעו אך ורק על-ידי 365evo. החלפת הפרס במזומן או בפרס אחר מותרת אלא לפי שיקול דעת של 365evo. הפרס אינו ניתן להעברה. כל ההוצאות הקשורות לפרס הינם באחריותו הבלעדית של הזוכה. לא ניתן להחליף את הפרס או להעבירו/להקצותו לאחרים או לבקש שווה ערך למזומן על ידי הזוכים. קבלת הפרס מהווה אישור עבור 365evo להשתמש בשם הזוכה, תמונתו ופרטי ההרשמה למטרות הפרסום המסחרי ללא פיצוי נוסף.
  1. בחירת הזוכה והודעה על זכייה: הזוכים בהגרלה יבחרו באופן אקראי תחת הפיקוח של 365evo. הזוכים יקבלו הודעה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני איתה נכנסו להגרלות. 365evo אינה אחראית על כשל הזוכה לקבל התראות עקב ניתוב ההודעות לספאם, לדואר זבל או עקב כל הגדרות אבטחה אחרות או במידה והזוכים סיפקו מידע לא מדוייק או אחרת לא פעיל ליצירת קשר. אם לא ניתן ליצור קשר עם הזוכה שנבחר, או הזוכה אינו מתאים, או הינו נכשל בלטעון את הפרס בתוך חמישה (5) ימים מרגע שנשלחה הודעה על הזכייה, או נכשל להחזיר בזמן מסמכים נדרשים, הפרס עשוי לעבור לזוכה החלופי שיבחר.

          קבלת הפרס על ידי הזוכה היא בהתאם לכללים שנקבעו. כל הפרה של כללים רשמיים אלה על ידי הזוכה תגרום לפסילת הזוכה כזוכה בפרס וכל זכויותיו של הזוכה יופסקו.

  1. זכויות הניתנות על ידיך: על ידי כניסה לתוכן זה אתה מבין כי 365evo וכל אחד מהפועלים מטעם החברה 365evo יהיו רשאיים ללא כל הודעה נוספת, סקור או הסכמה להדפיס, לפרסם, לשדר, להפיץ ולהשתמש ברחבי העולם ובכל מדיה הידועה כיום או להלן לצמיתות, את פרטי ההרשמה שלך, כולל ,ללא הגבלה, את ההרשמה, את פרטי הזכייה ושם הזוכה, קול, תמונה או הצהרות על הגרלות, מידע ביוגרפי כחדשות, פרסומת או מידע עבור המסחר, פרסום, יחסי-ציבור ומטרות קידום מכירות ללא כל פיצוי נוסף.
  1. תנאים: 365evo שומרת את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את ההגרלות במידה (על פי שיקול דעתה הבלעדי) ווירוס, באגים, התערבות אנושית לא מורשת, הונאה או גורמים אחרים מעבר לשליטה של 365evo, פגיעה או השפעה על ניהול האבטחה, על ההנהלה או התנהלות תקינה של הגרלות. במקרה זה, 365evo עשויה לבחור נמענים מכל הכניסות הזכאיות שהתקבלו לפני או אחרי הפעולה על ידי 365evo. 365evo שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט לפסול כל אדם המתערב או מנסה להתערב בתהליך ההרשמה או בהתנהלות של ההגרלות או באתר או מפר את תנאי השימוש הנ”ל.

ל-365evo יש זכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשמור על יושר ההגרלות, לבטל קולות מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק; הרשמות מרובות על ידי אותו משתמש מכתובות IP שונות; הרשמות מרובות מאותו המחשב מעל המותר על ידי תנאי ההגרלה; או על ידי שימוש בבוטים, פקודות מאקרו, או קבצי Script או באמצעים טכניים אחרים לצורך הכניסה להגרלה.

כל ניסיון המתבצע על ידי הנרשם לגרום נזק מכוון באתר אינטרנט או לערער את הלגיטימיות של פעולת ההגרלות עשוי להיות הפרה של חוקים ובמידה וניסיון מסוג זה מתבצע, 365evo שומרת לעצמה את הזכות לבקש נזקים מכל אדם מסוג זה במידה המירבית שמתיר החוק.

על ידי כניסה להגרלה אתם מסכימים לקבל מעת לעת הודעות מעדכנות בדואר אלקטרוני מ- 365evo. באפשרותכם לבטל את קבלת עדכונים בכל עת על ידי לחיצה על קישור לביטול קבלת העדכונים השותפים.

  1. הגבלת אחריות: על ידי ההרשמה אתה מסכים לשחרר את 365evo ואת חברות הבת שלה, החברות המסונפות אליה, סוכנויות פרסום וקידום, שותפים, נציגים, סוכנים, יורשים, עובדים, מנהלים מכל אחריות, מחלה, פציעה, מוות, אובדן, תביעה משפטית, תביעה או נזק אשר עלולים להתרחש באופן ישיר או עקיף בין אם נגרם על ידי רשלנות או לא,(i) מאותו משתתף הנכנס להגרלה ו/או קבלה שלו/שלה, בעלות, שימוש או שימוש לרעה של פרס כלשהו או כל חלק ממנו; (ii) כשלים טכניים מכל סוג, כולל אך לא מוגבל לאי תפקוד של כל מחשב, כבל, רשת, חומרה או תוכנה; (iii) אי-זמינות או אי-נגישות של השידורים או שירותי הטלפון והאינטרנט; (IV)  התערבות אנושית בלתי מורשית בכל חלק של תהליך הכניסה או קידום; (V) טעות אנוש או שגיאה אלקטרונית אשר עשויה להתרחש במנהל של קידום או בעיבוד של הרשומות.
  1. מחלוקות: כתנאי ההשתתפות בהגרלה, המשתתף מסכים כי כל המחלוקות בין הצדדים, ועילות לתביעה הנובעות או קשורות להגרלות, ניתן יהיה לפתור באופן פרטני, מבלי פנייה לכל צורה של תביעה ייצוגית, באופן בלעדי לפני בית משפט איזורי.  יתר על כך, בכל מחלוקת מסוג זה, בשום מקרה המשתתף יורשה לקבל מענקים, ובזאת מוותר על כל הזכויות לתבוע פיצויים עונישיים, מקריים או תוצאתיים, כולל שכר טרחת העורך דין סביר, מלבד הוצאות בפועל של המשתתף (קרי העלויות הכרוכות עם ההרשמה להגרלה זו), ויתר על כך המשתתף מוותר על כל הזכויות להכפיל או להגדיל את הנזקים.
נגישות
Telegram
Messenger
WhatsApp
Phone
Messenger