תנאי שירות

הסכם שירות

הסכם שירות זה (להלן: “תנאי שימוש” ו/או “תקנון”) קובע תנאים בהם 365evo Web Solutions (להלן: “החברה” ו/או “בעל האתר”) מספקת שירותים עבורך (להלן: “הלקוח”).

הסכם השירות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לכל המינים.

 1. סטטוס ספק שירות עצמאי

1.1      החברה משמשת כספק שירות עצמאי במתן השירותים. על פי הסכם זה, החברה אינה עובד ולא שותף של הלקוח.

 1. שירותים

2.1     החברה תבצע שירותים (להלן: “שירותים”) עבור הלקוח כפי שמתואר בהצעת מחיר עבור השירותים שנשלחה ללקוח או בהתאם להתייחסות בהסכם זה (להלן: “הצעת מחיר”).
2.2      החברה תעשה כל מאמץ כדי לבצע את השירותים בהתאם להצעת מחיר.
2.3      השירותים מסופקים “כפי שהם” והחברה מוותרת על כל אחריות מפורשת או משתמעת עבור השירותים.

 1. עמלות והוצאות

3.1      הלקוח ישלם עמלות והוצאות כמפורט בהצעת מחיר. אלא אם כן נקבע אחרת בהצעת המחיר, כל עמלות והוצאות ישולמו בעת הוצאת החשבונית.

3.2      הצעת המחיר תחשב כמאושרת בעת קבלת התשלום.

3.3      בעת אישור ההצעה הלקוח מסכים לתנאי שירות ותנאים והתניות של 365evo Web Solutions.

 1. תוצרים

4.1      שם של כל התוצרים יימסר ללקוח ביום ההעברה כחלק מהשירותים.
4.2      יחד עם זאת, החברה תשמור לעצמה את שם התוצר כחלק מIP רקע פירושו כל קניין רוחני בבעלותה או ברישיון של החברה
(א) לפני תחילת מתן השירותים; או
(ב) ללא קשר למתן השירותים.

4.3      365evo Web Solutions שומרת לעצמה זכות להציג את התוצר (אתר, עבודות גרפיקה וכו’) באתרי החברה https://365evo.comhttps://365evo.net ובאתרי מדיות חברתיות שונות.

 1. סודיות

5.1     אף אחד מהצדדים לא יחשוף מידע סודי של הצד השני לצד שלישי כלשהו למעט
(א) תחת הגבלת סודיות זהה של העובדים או יועצים של הצד הנותן שירות כאשר יש להם צורך לקבל מידע סודי בקשר לשירותים הניתנים; או
(ב) כאשר מחויב על ידי בית משפט או גוף ממשלתי אחר (עם הודעה מוקדמת לצד השלישי במועד סביר)
הצד המקבל מידע יתייחס למידע סודי באותו אופן כפי שמתייחס למידע האישי שלו. “מידע סודי” הוא מידע שצד אחד חושף בפני הצד השני על פי הסכם זה ואשר מסומן כסודי או שבתנאים רגילים ייחשב כמידע סודי בנסיבות הנ”ל, אך אינו כולל מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל.

 1. אחריות

6.1    על הלקוח להשתמש בשירות ו/או המוצר לפי הוראת היצרן ו/או החברה ולא לבצע באמצעות השירות ו/או המוצר כל מעשה או מחדל המנוגדים להוראותיהם.
6.2    החברה אינה אחראית לעדכוני תכנה, תבניות ו/או תוספים של ספקיות התכנה, תבניות ו/או תוספים ואינה אחראית לתאימות בין עדכוני תוכנה, תבניות ו/ או תוספים של יצרני התכנה, תבניות ו/או תוספים לבין השירות/המותר הניתן ללקוח.
6.3   החברה אינה אחראית לנזק שהם עלולים לגרום לשרת. לכל התערבות של הלקוח בניהול השרת (עדכון תוכנה, התקנת תוספים וכדומה), לתקלות מדיה ושיחזור.
6.4   החברה אינה אחראית לתוכן, צורה, אמינות ודיוק הנתונים המתקבלים אצל הלקוח כמו גם לאבטחת המידע והנתונים המועברים במסגרת השירותים ו/או לכל נזק/אבדן/הוצאה שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים למערכות וציוד הלקוח.

 1. סיום ההסכם

7.1   הסכם זה יסתיים בתאריך שהחברה משלימה את השירותים האחרונים בהתאם להצעת מחיר.
7.2   על אף האמור לעיל, כל צד רשאי לסיים הסכם זה. בקשות לסיום השירות חייבות להתבצע 5 ימים לפחות לפני מועד סיום השירות הצפוי.
7.3   בתנאי והלקוח יסיים הסכם זה, כל עמלות והוצאות שלא שולמו עבור השירותים יהפכו באופן אוטומטי לחשבוניות לתשלום אלא אם נקבע אחרת בהצעת המחיר.

 1. הוראות נוספות

8.1   העברת ההסכם
8.1.1    אף אחד מהצדדים לא רשאי להעביר הסכם זה או הצעת מחיר,
8.1.2   למעט במקרה אשר אחד מהצדדים עשוי להעביר את כל ההסכם או חלק כלשהו של הסכם זה או הצעת מחיר לידי:
(א) שותפים; או
(ב) צד שלישי במקרה של מיזוג או מכירת החלק המהותי של נכסי אחד הצדדים.
8.2   ההסכם המלא; תיקונים וכתב ויתור; הפרדת סעיפים.
8.2.1   הסכם זה, יחד עם הצעת מחיר, קובע את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים ומחליף כל הסכם אחר בין הצדדים בנוגע לנושא הסכם זה.
8.2.2   בהסכמה על הסכם שירות זה, הצדדים אינם מסתמכים על, ולאף אחד מהצדדים לא תהיה כל זכות או תקנה בהתאם לכל הצהרה, מוצג ו/או ערבות למעט אלו שנקבעו במפורש בהסכם זה.
8.2.3   כל תיקוני ההסכם חייבים להיות בכתב בצירוף החתימה או ההסכמה של שני הצדדים, ויצוין בהם במפורש כי הם מהווים תיקונים להסכם זה.
8.2.4   אף אחד מהצדדים לא יתייחס כאחד שוויתר על כל זכות בכך שלא הפעיל (או עיכב את המימוש) זכויות כלשהן על פי הסכם זה.
8.2.5   אם תנאי כלשהו (או חלק ממנו) מהתנאים בהסכם זה אינו תקף, לא חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, שאר הסכם זה יעמוד בתוקפו.
8.3   סדר הקדימות.
8.3.1   תנאי הצעת מחיר יקבלו עדיפות על פני תנאים סותרים של הסכם זה, במידה המותרת ועל פי הצעת המחיר.

8.4  תוכן מסופק ע”י הלקוח

8.4.1 על הלקוח לספק את התוכן הנדרש תוך שבועיים עד חודש מרגע אישור הצעת המחיר. במידה וקיים עיכוב באספקת התוכן ע”י הלקוח ובמידה והעיכוב עולה על 7 ימי עסקים, על הלקוח לשלם דמי עיכוב בסך של 10% מהסך הכולל של הצעת המחיר, עיכוב של חודש – 15%, עיכוב של חודשיים – 20%.

8.4.2 בהתאם לסעיף 8.4.1 – במידה וקיים עיכוב מעל חודשיים קבצי האתר יועברו ללקוח במצב “AS-IS”.
8.5   הסכם זה כפוף לתקנון ותנאי שימוש כלליים המוצגים בנספח 1 למסמך זה.

תקנון ותנאי שימוש כלליים

נספח 1

הסכם שירות זה (להלן: “תנאי שימוש” ו/או “תקנון”) קובע תנאים בהם 365evo Web Solutions (להלן: “החברה” ו/או “בעל האתר”) מספקת שירותים עבורך (להלן: “הלקוח”).

התקנון והתנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לכל המינים.

 1. מבוא

1.1   ברוכים הבאים ל-365evo Web Solutions המספקת מגוון שירותי תמיכה ותחזוקה לאתרים.
1.2   תנאי שימוש אלה יחולו על השימוש של הלקוח בשירותי 365evo Web Solutions.
1.3   ע”י השימוש בשירותים של החברה, הלקוח מקבל את תנאי השימוש האלה במלואן; בהתאם לכך, במידה והלקוח אינו מסכים עם תנאי שימוש אלה או כל חלק מתנאי שימוש אלה, לא יוכל הלקוח להשתמש בשירותים של החברה.
1.4   החברה משתמשת בעוגיות; ע”י ההסכמה לתנאים אלה, הלקוח מסכים לתנאי השימוש בקבצי Cookie.

     2. הודעת זכויות היוצרים

365evo Web Solutions © 2019. All Rights Reserved   2.1
2.2   בכפוף להוראות מפורשות של תנאי שימוש אלה:
2.2.1        החברה מחזיקה ושולטת בכל זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות.
2.2.2        כל זכויות היוצרים שלה וזכויות קניין רוחני אחרות שמורות.

     3. רישיון לשימוש באתר

3.1   הלקוח רשאי:
3.1.1       לראות את העמודים של 365evo.com בדפדפן אינטרנט;
3.1.2       להטעין את דפי אתר החברה לצורך קאשינג בדפדפן אינטרנט;
3.1.3       להדפיס את דפי אתר החברה;
3.1.4       להזרים את קבצי אודיו ווידאו של האתר; ו
3.1.5       להשתמש בשירותי החברה ושל אתר החברה באמצעות דפדפן אינטרנט,
בכפוף להוראות האחרות של תנאי שימוש אלה.
3.2   למעט כפי שהותר במפורש על פי סעיף 4.1 או הוראות אחרות של תנאי שימוש אלה, הלקוח אינו רשאי להוריד כל חומר מהאתר של החברה או לשמור כל חומר כזה למחשב.
3.3   הלקוח רשאי להשתמש בשירותי החברה רק למטרות אישיות או מטרות עסקיות שלו, והלקוח אינו רשאי להשתמש בשירותי החברה לכל מטרה אחרת.
3.4   למעט כפי שהותר במפורש על ידי תנאי שימוש אלה, הלקוח אינו יכול לערוך או לשנות כל חומר שסופק ע”י החברה.
3.5   אלא אם הלקוח מחזיק בכל הזכויות הרלוונטיות בחומר, הלקוח אינו רשאי:
3.5.1      לפרסם בשמו חומר של החברה (כולל פרסום מחדש באתר אחר);
3.5.2      למכור או להשכיר את חומר החברה;
3.5.3      להראות כל חומר של החברה בפומבי;
3.5.4      לנצל חומר החברה מטרת רווח או
3.5.5      להפיץ חומר של החברה מטעמו.
3.6   על אף האמור בסעיף 4.3, הלקוח רשאי להפיץ מחדש את הניוזלטר או בדפוס באמצעות דואר אלקטרוני לכל אדם אחר.
365evo Web Solutions   3.7 שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הגישה לאזורים של חברה, או לאתר כולו, לפי שיקול דעתה; הלקוח אינו רשאי לעקוף, או לנסות לעקוף כל הגבלת גישה הנקבעה ע”י החברה.

     4. שימוש מקובל

4.1   הלקוח אינו רשאי:
4.1.1     לבצע כל פעולה הגורמת או עלולה לגרום נזק לאתר או ירידת ערך הביצועים, זמינות או הנגישות של האתר;
4.1.2     להשתמש בדרך בלתי חוקית, דרך של הונאה או בצורה מזיקה, או להיות קשור לכל מטרה או פעילות בלתי חוקית, פעילות של הונאה או פעילות מזיקה;
4.1.3     להעתיק, לאחסן, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ חומר אשר מורכב (או קשור ל) מתוכנת ריגול, וירוס, סוס טרויאניים, תולעת ממוחשבת, לוגר , rootkit או תוכנות מחשב זדוניות אחרות;
4.1.4    לנהל כל פעילות איסוף נתונים שיטתית או אוטומטית (כולל גירוד ללא הגבלה, כריית נתונים, נתוני חילוץ וקציר נתונים) ללא ההסכמה המפורשת בכתב של החברה;
4.1.5    גישה או אינטראקציה אחרת עם החברה ע”י השימוש ברובוט, עכביש, או אמצעים אוטומטיים אחרים;
4.1.6    להפר הוראות שנקבעו בקובץ robots. txt עבור החברה; או
4.1.7    להשתמש בנתונים שנאספו מהחברה בכל פעילות השיווק הישיר (כולל ללא הגבלה שיווק בדוא”ל, שיווק SMS, טלמרקטינג ודיוור ישיר).
4.2   הלקוח אינו רשאי להשתמש בנתונים שנאספו מהחברה ולפנות לאנשים פרטיים, חברות או גופים אחרים.
4.3   על הלקוח לוודא כי כל המידע שיספק לחברה, או בהקשר לחברה, הנו נכון, מדויק, עדכני, מלא ואינו מטעה.

     5. רישום וחשבון לקוח

5.1   הלקוח יכול להירשם לפתיחת חשבון לקוח בחברה על ידי השלמה והגשה של טופס הרישום ב-365evo.com ולחיצה על קישור האימות בדואר אלקטרוני שישלח אליו דרך האתר או ע”י החברה.
5.2   על הלקוח להודיע לנו בכתב באופן מיידי במידה ויהיה מודע לשימוש בלתי מורשה בחשבון שלו.
5.3   הלקוח אינו רשאי להשתמש בחשבון של לקוח/אדם אחר על מנת לגשת לאתר, אלא אם כן יש לו אישור מפורש של אותו לקוח/אדם לעשות זאת.

     6. מזהה משתמש וסיסמא

6.1   במידה והלקוח נרשם לפתיחת חשבון ב-365evo Web Solutions או 365evo.com, החברה תספק ללקוח או הלקוח יתבקש לבחור מזהה משתמש וסיסמא.
6.2   מזהה המשתמש של הלקוח אינו יכול להטעות וחייב לציית לכללי התוכן המפורטים בסעיף 10; אסור ללקוח להשתמש בחשבון לקוח או זיהוי המשתמש שלו בקשר להתחזות של אדם אחר.
6.3   הלקוח חייב לשמור על סודיות הסיסמא.
6.4   על הלקוח להודיע לנו בכתב באופן מיידי במידה והתרחש גילוי של הסיסמא.
6.5   הלקוח אחראי לכל פעילות באתר החברה העלולה להוביל לכישלון בשמירת הסודיות של הסיסמא, והלקוח אחראי לכל הפסד הנובע מכישלון זה.

     7. ביטול או השעיית החשבון

7.1   החברה רשאית:
7.1.1     להשעות את החשבון של הלקוח;
7.1.2     לבטל את החשבון של הלקוח; ו/או
7.1.3     לערוך את פרטי החשבון של הלקוח,
בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מראש או הסבר.
7.2   הלקוח רשאי לבטל את חשבונו בחברה או אתר החברה על ידי שליחת בקשה לביטול.

     8. התוכן של הלקוח: רישיון

8.1   בתנאי השימוש אלה, “תוכן של הלקוח” פירושו כל העבודות וחומרים (הכולל ללא הגבלה טקסט, גרפיקה, תמונות, חומר אודיו, חומר וידאו, חומר אור-קולי, סקריפטים, תוכנות וקבצים) שהלקוח יגיש לחברה או אתר החברה לאחסון או פרסום לצורך עיבוד על ידי, או שידור באמצעות האתר או החברה.
8.2   הלקוח מעניק לנו רישיון עולמי, סופי, לא בלעדי וללא תמלוגים, להשתמש, לשכפל, לאחסן, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התוכן שלך בכל מדיה קיימת או עתידית / לשכפל, לאחסן ולפרסם את התוכן של הלקוח באתר ובהקשר לאתר החברה וכל אתר הבא אחריו / לשכפל, לאחסן, ועם ההסכמה המפורשת של הלקוח, לפרסם את התוכן שלך באתר ובהקשר לאתר זה.
8.3   הלקוח מעניק לנו את הזכות להעניק רישיון משנה לזכויות של הרישיון לפי סעיף 8.2.
8.4   הלקוח מעניק לנו את הזכות להגיש תביעה על הפרת הזכויות של הרישיון לפי סעיף 8.2.
8.5   הלקוח מוותר בזאת על כל הזכויות האתיות שלו במסגרת התוכן שלו במידה המרבית המותרת על פי חוק; והלקוח מצהיר ומייצג בכך שהוא ויתר על כל הזכויות האתיות האחרות בתוכן שלו במידה המרבית המותרת על פי חוק.
8.6   הלקוח יוכל לערוך את התוכן שלו, במידה המותרת לו באמצעות פונקציונליות העריכה הנגישה לו באמצעות אתר החברה.
8.7   מבלי לפגוע בזכויות האחרות של 365evo Web Solutions בהתאם לתנאים אלה, אם הפרת הוראה כלשהי של תנאי שימוש אלה ובכל דרך שהיא, או אם החברה חושדת כי הפרת את תנאי השימוש אלה בכל דרך שהיא, החברה רשאית למחוק, לבטל את הפרסום או לערוך כל או את כל התכנים של הלקוח.

     9. התוכן של הלקוח: כללים

9.1    הלקוח מצהיר ומתחייב כי התוכן שלו  יעמוד בתנאים אלה.
9.2    התוכן אינו יכול להיות בלתי חוקי, לא מפר כל הזכויות המשפטיות של אדם, ולא יהיה בעל יכולת לעורר צעדים משפטיים נגד כל אדם (בכל מקרה נתון בכל אזור שיפוט ועל פי כל דין רלוונטי).
9.3    התוכן של הלקוח, ואת השימוש בתוכן של הלקוח על ידינו בהתאם לתנאים אלה, אסור:
9.3.1     להתבטא בלשון הרע או כוזב בזדון;
9.3.2     להיות מגונה או לא מכובד;
9.3.3     להפר זכויות היוצרים, זכות אתית, זכות מסד נתונים, זכות סימן מסחר, זכות העיצוב, או זכויות קניין רוחני אחרות;
9.3.4     להפר כל זכות אמון, זכות לפרטיות או כל זכות בהתאם לחקיקה על הגנת נתונים;
9.3.5     להוות ייעוץ רשלני או כולל כל מצג רשלני;
9.3.6     להוות הסתה לביצוע פשע, הוראות עבור ביצוע פשע או הקידום של פעילות פלילית;
9.3.7     להיות ביזיון לבית משפט, או להפר כל צו בית משפט;
9.3.8     להיות במפרה של שנאה גזעית או דתית או חקיקת אפליה;
9.3.9     להפיץ דברי נאצה;
9.3.10   להפר כל התחייבות חוזית החייב לכל אדם;
9.3.11   לתאר אלימות, בצורה מפורשת, ברורה או מיותרת;
9.3.12   להיות פורנוגרפי, תאוותני, מרמז או בעל אופי מיני בוטה;
9.3.13   להיות כוזב, לא אמיתי, לא מדויק או מטעה;
9.3.14   להתבסס על או להכיל הוראות למיניהם, ייעוץ או מידע אחר אשר עשוי להיות מופעל עליהם ויכול, אם מופעל עליהם, לגרום למחלה, פציעה או מוות, או כל אבדן או נזק אחר;
9.3.15   לכונן דואר זבל;
9.3.16   להיות פוגע, מטעה, מרמה, מאיים, גס, מטריד, אנטי חברתי, מהווה סכנה, נתעב, מפלה או מסית; או
9.3.17   לגרום מטרד, אי נוחות או חרדה מיותרת לכל אדם.

     10. אחריות מוגבלת

365evo Web Solutions   10.1 לא אחראית או לא מייצגת:
10.1.1   לשלמות או דיוק של המידע המתפרסם באתר;
10.1.2   לכך שהחומר באתר מעודכן; או
10.1.3   כי האתר או שירות כלשהו באתר יישאר זמין.
10.2   החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות חלק או כל אחד מהשירותים, להפסיק לפרסם באתר בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה או הסבר; ואלא אם כן נקבע אחרת באופן מפורש במסגרת תנאי שימוש אלה, הלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תשלום אחר במקרה של ההפסקה של או שינוי בשירותי האתר, או במידה והחברה תפסיק לפרסם באתר.
10.3   עד למידה המרבית המותרת על פי חוק ובכפוף לסעיף 11.1, 365evo Web Solutions לא תכלול את כל המצגים וההתחייבויות הקשורות לנושא תנאי שימוש אלה, לחברה ושימוש באתר החברה.

     11. הגבלות ויוצאות מן הכלל של אחריות

11.1   שום סעיף בתנאי שימוש אלה יאפשר:
11.1.1   להגביל או לא לכלול כל אחריות בגין מוות או פציעה כתוצאה מרשלנות;
11.1.2   להגביל או לא לכלול כל אחריות בגין הונאה או מצג שווא;
11.1.3   להגביל כל ההתחייבויות בכל דרך שאינה מותרת על פי כל דין; או
11.1.4   לא לכלול כל ההתחייבויות שלא ניתן לשלול על פי כל דין.
11.2   ההגבלות והיוצאות מן הכלל של אחריות מפורטות בסעיף 12 ובמקומות אחרים של תנאי השימוש האלה:
11.2.1   כפופים לסעיף 11.1;
11.2.2   וחלים על כל ההתחייבויות הנובעות בתנאים אלה או הקשורים לנושא של תנאי שימוש אלה, לרבות התחייבויות הנובעות בחוזה, עוולה (כולל רשלנות) והפרת חובה משפטית.
11.3   במידה והמידע והשירותים של החברה ושל האתר ניתנים ללא תשלום, 365evo Web Solutions לא תהיה אחראית לכל ואבדן או נזק מכל סוג.
11.4   החברה לא תהיה אחראית כלפיך בגין הפסדים הנובעים מכל אירוע או מבכל האירועים שמעבר לשליטתנו הסבירה.
11.5   החברה לא תהיה אחראית כלפיך בגין כל הפסדים עסקיים, לרבות (אך ללא הגבלה) אבדן של או נזק לרווחים, הכנסה, הכנסות, שימוש, ייצור, חסכונות צפויים, עסק, חוזים, הזדמנויות מסחריות או רצון טוב.
11.6   החברה לא תהיה אחראית כלפיך בגין כל אבדן או השחתה של נתונים, מסד נתונים או תוכנה.
11.7   החברה לא תהיה אחראית כלפיך בגין כל אבדן או נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי.
11.8   הלקוח מקבל כי לחברה יש עניין להגביל את ההתחייבות האישית של המנהלים שלנו והעובדים, בהתחשב לעניין זה, הלקוח מאשר כי החברה והאתר הם ישות בערבון מוגבל; הלקוח מסכים כי הוא לא יביא כל תביעה אישית נגד המנהלים או העובדים שלנו בגין הפסדים שהוא נושא בהקשר לאתר או תנאי שימוש אלה (זה לא יגביל או יכלול, כמובן, את חבותו של המהות עצמה בערבון המוגבל על מעשים ומחדלים של המנהלים והעובדים).

      12. הפרות של תנאי שימוש אלה

12.1   מבלי לפגוע בזכויות האחרות של 365evo Web Solutions תחת תנאי שימוש אלה, במקרה של הפרת תנאי שימוש אלה בכל דרך שהיא, או אם החברה סבירה לחשוד כי הפרת תנאי שימוש אלה בכל דרך שהיא, החברה רשאית:
12.1.1   לשלוח ללקוח אחת או יותר אזהרות רשמיות;
12.1.2   להשעות באופן זמני את הגישה של הלקוח לאתר החברה;
12.1.3   למנוע לצמיתות את הגישה לאתר החברה;
12.1.4   למנוע גישה מהמחשבים המשתמשים בכתובת ה- IP של הלקוח לאתר החברה;
12.1.5   ליצור קשר עם כל ספקי שירותי האינטרנט של הלקוח ולבקש לחסום את גישה לאתר החברה;
12.1.6   להתחיל בצעדים משפטיים נגד הלקוח, בין אם בשל הפרת חוזה או בדרך אחרת; ו/או
12.1.7   להשעות או למחוק את החשבון של הלקוח באתר החברה.
12.2   במידה והחברה מחליטה להשעות או לאסור או לחסום את גישת הלקוח ל-365evo.com או לחלק מאתר החברה, אסור ללקוח לנקוט פעולה כלשהי כדי לעקוף השעיה או איסור או חסימה מסוג זה (כולל ללא הגבלה יצירת ו/או שימוש באמצעות חשבון אחר).

     13. שינויים

365evo Web Solutions   13.1 עשויה לשנות את תנאי השימוש אלה מעת לעת.
13.2   התנאים וכללי השימוש המתוקנים יחולו על השימוש באתר החברה מיום פרסום התנאים המתוקנים והתקנון באתר, והלקוח מוותר בזאת על כל זכות היה אמרו לקבל הודעה על , או להסכים לשינויים בתנאי שימוש אלה. 365evo Web Solutions תספק ללקוח הודעה בכתב על כל שינוי בתנאי שימוש אלה, ותנאי השימוש המתוקנים יחולו על השימוש באתר מיום בו החברה תיידע את הלקוח כאמור; במידה והלקוח אינו מסכים לכללים ותנאי השימוש המתוקנים, על הלקוח להפסיק את השימוש בשירותי החברה ובאתר החברה.
13.3   אם הלקוח נתן הסכמה מפורשת שלו לכללים ותנאי שימוש אלה, החברה תבקש הסכמה מפורשת של הלקוח לכל תיקון של תנאי שימוש אלה; ואם הלקוח לא נותן הסכמה המפורשת שלו לתנאי השימוש המתוקנים והכללים בתוך במסגרת התקופה שתקבע ע”י החברה, החברה רשאית להשבית או למחוק את החשבון של הלקוח באתר, והלקוח יהיה חייב להפסיק את השימוש באתר.

     14. הקצאה

14.1   הלקוח מסכים כי החברה רשאית להקצות, להעביר, להפנות לחוזה משנה או לטפל בדרך אחרת בזכויות החברה ו/או התחייבויות על פי תנאי שימוש אלה.
14.2   הלקוח אינו רשאי ללא הסכמה שלנו מראש ובכתב להקצות, להעביר, להפנות לחוזה משנה או לטפל בדרך אחרת בזכויות החברה ו/או התחייבויות החברה על פי תנאי שימוש אלה.

     15. הפרדת סעיפים

15.1   אם נקבע על ידי בית משפט או כל רשות מוסמכת אחרת שתנאי מתוך כל הכללים ותנאי שימוש אלה הנו בלתי חוקי ו/או בלתי ניתן לאכיפה, ההוראות האחרות של תנאי השימוש תמשכנה בתוקף.
15.2   אם כל תנאי שהנו בלתי חוקי ו/או בלתי ניתן לאכיפה מתוך הכללים ותנאי שימוש אלה יהיה חוקי או ניתן לאכיפה במידה וחלק מהתנאים נמחקו, חלק זה מתנאי השימוש יכוון למחיקה, ושאר התנאים ימשיכו בתוקף.

     16. זכויות צד שלישי

16.1   כללים ותנאי שימוש אלה נועדו להועיל לחברה ולהועיל ללקוח, תנאי שימוש אלה לא נועדו להועיל או להביא לאכיפה על ידי צד שלישי כלשהו.
16.2   מימוש זכויות הצדדים על פי כללים ותנאי שימוש אלה אינו כפוף להסכמתו של צד שלישי.

     17. ההסכם המלא

17.1      בכפוף לסעיף 11.1 של כללים ותנאי שימוש אלה, יהווה את מלוא ההסכם בין הלקוח לבין החברה 365evo Web Solutions,  ויחליף את כל ההסכמים הקודמים בין הלקוח לבין החברה בכל הנוגע לשימוש של הלקוח באתר ובשירותי החברה.

 1. חוק ותחום השיפוט

18.1   כללים ותנאי שימוש אלה יהיו כפופים ויפורשו בהתאם חוקי מדינת ישראל.
18.2  כל המחלוקות הקשורות לתנאים אלה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של מדינת ישראל.

 1. תשלומים וחיובים

19.1   כל החשבוניות שנוצרו חייבות בתשלום ואי תשלום חשבונית עלול לגרום לסיום השירות.
19.2   בקשות ביטול שירות חייבות להתבצע 5 ימים לפחות לפני מועד סיום השירות הצפוי.

 1. שימוש מקובל

20.1   השירותים של 365evo Web Solutions חייבים לשמש למטרות חוקיות בלבד.
20.2   החברה אינה מאשרת:
20.2.1   כל דבר שעלול לגרום עומס מוגזם על השרת
20.2.2   תכנים לא חוקיים או פיראטיים
20.2.3   שיווק בדואר אלקטרוני, דואר זבל או דיוור בכמות גדולה של כל סוג
20.2.4   אתרי הימורים או הונאה

     21. כתב ויתור

21.1   שירותי החברה ניתנים כמו שהם ללא ערבויות.
365evo Web Solutions   21.2 מוותרת על כל אחריות או  או התאמה למטרה מסוימת. זה כולל אבדן נתונים הנובע מעיכובים, אי שליחה, משלוח מוטעה, וכן כל הפסקות שירות נגרמות על ידי החברה ועובדיה או מספקיה.

     22. פרטים שלנו

22.1   אתר 365evo.com הנו בבעלות ומופעל על ידי 365evo Web Solutions
22.2   הלקוח יכול לפנות אלינו בכתב באמצעות טופס יצירת קשר, באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] או בטלפון ל-09-374-0160.

נגישות
Telegram
Messenger
WhatsApp
Phone
Messenger